Chủ Nhật  27/05/2018  

New Page 3

Giới thiệu chung

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Hướng dẫn giao dịch xuất bản, in, phát hành

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 

Đăng ký nhận tin sách mới qua Email:LIÊN KẾT WEBSITE

 
 

Tên sách
Tên tác giả

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Sách sắp xuất bản

Sách Thống kê

« Quay lại

 

Mã số: 2013.258.1.2.185
 

Tên sách:

Danh mục sách Thống kê sắp xuất bản, Phát hành Quí III/2013

Tác giả:

Tổng cục Thống kê-NXB Thống Kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Khổ sách:

19x26

Số trang:

400

Nhà xuất bản:

Thống Kê

Năm xuất bản:

Quí III/2013

Giá bán:

0 đồng

Nơi bán:

Phòng Phát hành NXB Thống Kê: Số 86-Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội * ĐT: 04.22469368-Fax:04.38473714.

Hình thức bán:

Trực Tiếp tại NXBTK hoặc Gửi Đăng ký mua sách (Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng vào giỏ hàng MUA SÁCH).

Tóm tắt nội dungdanh môc s¸ch s¾p ph¸t hµnh Quý IV/2013

(Phßng ph¸t hµnh - NXB Thèng Kª)

 

Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2013

 

Stt

Tªn s¸ch

Qui c¸ch
s¶n phÈm

1

 

KÕt qu¶ chÝnh thøc Tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, HCSN n¨m 2012.

 

B×a mÒm, Khæ 19x27cm2, 248 trang

2

 

Sù ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n (2006-2011).

 

B×a mÒm, Khæ 16x24cm2, 420 trang

3

 

Doanh nghiÖp nhµ nư­íc giai ®o¹n (2006-2011).

 

B×a mÒm, Khæ 16x24cm2, 480 trang

4

 

Doanh nghiÖp ngoµi nhµ n­ưíc giai ®o¹n (2006-2011).

 

B×a mÒm, Khæ 16x24cm2, 480 trang

5

 

Doanh nghiÖp FDI giai ®o¹n (2006-2011)

 

B×a mÒm, Khæ 16x24cm2, 480 trang

6

 

Doanh nghiÖp võa vµ nhá giai ®o¹n (2006-2011).

 

B×a mÒm, Khæ 16x24cm2, 480 trang

7

 

Sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh hîp t¸c x· giai ®o¹n (2006-2011).

 

B×a mÒm, Khæ 16x24cm2, 76 trang

8

 

KÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ së SXKD c¸ thÓ.

 

B×a mÒm, Khæ 19x26cm2, 200 trang

9

 

Ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ.

 

B×a mÒm, Khæ 19x26cm2, 120 trang

10

 

Ho¹t ®éng l­ưu tró, ¨n uèng vµ du lÞch.

 

B×a mÒm, Khæ 19x26cm2, 120 trang

11

 

Ho¹t ®éng vËn t¶i.

 

B×a mÒm, Khæ 19x26cm2, 132 trang

12

 

Ho¹t ®éng Y tÕ.

 

B×a mÒm, Khæ 19x26cm2, 100 trang

13

 

Ho¹t ®éng gi¸o dôc ®µo t¹o.

 

B×a mÒm, Khæ 19x26cm2, 100 trang

14

 

Ho¹t ®éng dÞch vô kinh doanh kh¸c.

 

B×a mÒm, Khæ 19x26cm2, 132 trang

15

 

Ho¹t ®éng cña c¸c Chi nh¸nh, c«ng ty con n­ưíc ngoµi t¹i VN (FATS luång vµo).

 

B×a mÒm, Khæ 19x26cm2, 100 trang

16

 

Thùc tr¹ng øng dông c«ng nghÖ thông tin trong quản lý hành chính và SXKD.

 

  B×a mÒm, Khæ 19x26cm2, 80 trang


                                    NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
                                                    http://nxbthongke.com.vn
Số liệu thống kê thế kỷ XX

Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX (3 tập, Song ngữ Việt-Anh)

Lịch sử ngành Thống kê Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động các đơn vị hành chính, sự nghiệp Tổng cục Thống kê

HỆ THỐNG VĂN BẢN HIỆN HÀNH VỀ THỐNG KÊ VIỆT NAM-(TẬP1)

Kết quả tổng điều tra chính thức cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012(Song ngữ Việt-Anh)/ Results of the 2012 establishment census.

Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Việt Nam năm 2009: Kết Quả Toàn Bộ-(Sách Song ngữ Việt-Anh)

Tư liệu Kinh tế - xã hội 63 Tỉnh, TP Việt Nam

555 MÓN ĂN VIỆT NAM- kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng (Phiên bản 2-Phiên bản mới nhất)

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (Bìa mềm)

KINH TẾ HỌC VI MÔ (Bìa mềm)

 

WEB SITE NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
Số giấy phép: 121/GP-BC, ngày 11/8/2005
Chịu trách nhiệm chính: Tiến sĩ Trần Hữu Thực

Điện thoại: (04) 3847 1483 - Fax: (04) 3847 3714

E-mail: nxbthongke-cbi@fpt.vn